TEORETICKÉ PRÁCE

 • Diferencovaný standard bydlení v teorii a legislativě Rakousko - Uherska (ARCHITEKTURA ČSR, duben 1984)
 • Kandidátská disertační práce "Diferencovaný standart bydlení", obhájena před vědeckou radou FA VUT Brno v dubnu 1990
 • Normativy pro vymezení centrálních městských zón při přestavbě, (spolupracující řešitelského týmu) VÚVA Brno, říjen 1988
 • Geografický informační systém použitelný pro analýzu standardu bydlení v konkrétní lokalitě (vypracováno v listopadu 1990)
 • Analýza teoretických a politických východisek koncepce Komplexní bytové výstavby  s návrhem přístupu k humanizaci životního způsobu obyvatel sídlišť, realizovaných po roce 1960 (pro ÚmČ Brno - sever, 1993)
 • Úkol M1 - Finanční, sociální a organizační aspekty municipální politiky (člen kolektivu VÚROM Ostrava, 1991)
 • Úkol B1.01 - Analýza sociálního a ekonomického potenciálu brněnského regionu(spoluautor  VÚROM, det. prac. Brno, říjen 1991)
 • Holandský model bytové politiky (VÚROM Ostrava, 1992)
 • Specifické odvětvové otázky veřejného sektoru a jeho průniku do municipální sféry (člen kolektivu VÚROM Ostrava, 1992),
 • Návrh  metody realizace  podkrovních bytů v obecních  domech města Kuřimi. (Spoluautor studie "Posouzení záměru města Kuřimi na výstavbu podkrovní cxch bytů" 1993)
 • Úkol B. - III.3 Problémy funkce společenství vlastníků jednotek při správě a údržbě domovního fondu (ÚÚR duben.2002)
 • řada teoretických článků a analýz v odborných časopisech i denním tisku a další